Facebook

Hlášení Rozhlasu

Změny v odpadovém hospodářství obce v roce 2024

Změny v odpadovém hospodářství v roce 2024

Odpadový bulletin 2024

V září 2023 zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku, a to Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatníkem poplatku je

1)
a. fyzická osoba přihlášená v obci
b. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Platbu je nutné uhradit do konce března, tedy stejně jako dosud.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství je nadále platný systém svozu směsného odpadu v nádobách o objemu 110/120 l nebo 240 l, které se musí jako dosud pro vyvezení označovat páskou vydanou obecním úřadem (v případě 240 l nádoby je nutné použít pásky dvě). Ti, ke kterým popelářské auto nezajede a ani nemohou popelnici přistavit na svozovou trasu, budou využívat klece, ve kterých od roku 2023 budou 240 l nádoby k ukládání zbytkového směsného komunálního odpadu.

Pásky na popelnice obdržíte na OÚ při/po platbě za odpady. Uživatelům klecí bude také sdělen kód zámku od jedné z klecí, kterou si sami zvolí. Počet pásek je stanoven na 9 ks na poplatníka. Pokud někdo s tímto množstvím nevystačí, může si na obci vyzvednout další, vždy ale pouze na jeden další vývoz.

Trvale hlášení obyvatelé, kteří používají popelnici, se mohou zapojit do slevového systému. Sleva se poskytuje na základě počtu vrácených nevyužitých pásek, kdy hodnota 1 pásky je 70 Kč. Maximální sleva na osobu činí 420 Kč. Slevu je nutno uplatnit osobně na OÚ při platbě na následující rok. Sleva nebude poskytnuta těm, kteří užívají popelnici, pro kterou byla v průběhu roku vyzvednuta další páska/pásky na obecním úřadě. Slevy jsou bohužel možné jen pro uživatele popelnic, jelikož jen tam je zajištěna potřebná adresnost, zabraňující zneužití systému. Proto zvažte, zda opravdu nemůžete používat popelnici, i když nebydlíte přímo na svozové trase (pro někoho může být možností např. pravidelné přistavování popelnice ke svozové trase nebo trvalé umístění uzamčené popelnice u svozové trasy). Pro co nejlepší využití slevového systému může být také výhodné spojit se v používání jedné svozové nádoby (např. u lidí, kteří žijí v nemovitosti sami, produkují málo odpadu a z hygienických důvodů nechávají popelnici vyvážet ještě nezaplněnou, což jim brání v maximálním využití slevy).

Sběr tříděného odpadu bude probíhat jako dosud – přes stanoviště tříděných odpadů.

Do systému odpadového hospodářství se mohou zapojit i podnikatelé, ale pouze na základě smlouvy s obcí. Pokud smlouvu s obcí dotyčný podnikatel nemá, nesmí využívat ani nádoby na tříděný odpad. Likvidaci odpadů však musí mít smluvně zajištěnou s jinou oprávněnou osobou (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění), což má obec právo kontrolovat. Ceník pro podnikající fyzické a právnické osoby, které se zapojí do systému na základě individuální smlouvy s obcí Kamenný Přívoz, je stanoven dle typu podnikání, z kterého vyplývá množství vyprodukovaného odpadu (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).

Do systému odpadového hospodářství se mohou zapojit i podnikatelé, ale pouze na základě smlouvy s obcí. Pokud smlouvu s obcí dotyčný podnikatel nemá, nesmí využívat ani nádoby na tříděný odpad. Likvidaci odpadů však musí mít smluvně zajištěnou s jinou oprávněnou osobou (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění), což má obec právo kontrolovat. Ceník pro podnikající fyzické a právnické osoby, které se zapojí do systému na základě individuální smlouvy s obcí Kamenný Přívoz, je stanoven dle typu podnikání, z kterého vyplývá množství vyprodukovaného odpadu (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).