Facebook

Hlášení Rozhlasu

Ochrana osobních údajů – GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Povinné informace

Správce osobních údajů: obec Kamenný Přívoz, čp.285, 252 82 Kamenný Přívoz

Zpracovatel osobních údajů
: obec Kamenný Přívoz, čp.285, 252 82 Kamenný Přívoz


Funkce a odpovědnost správce

Jako správce ( obec Kamenný Přívoz ) jsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů v rámci vedených agend.  Dále vyřizujeme Vaše žádosti týkající se  Vašich osobních údajů, jedná se zejména o ( žádosti o opravu, žádosti o výmaz, žádosti o informaci o Vašich osobních údajích).

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Robert Piskáček
e-mail: gdpr@kamennyprivoz.cz
tel. +420 606 654 702

Funkce pověřence

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud jsou Vaše osobní údaje používány v rámci určitéagendy Obce ( obec je zpracovává jako správce), máte následujcí práva:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Právo na přístup subjekt má právo zjistit od správce, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny.

Stejně tak má každý subjekt údajů právo kopii zpracovávaných osobních údajů. ( Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob ). Právem získat kopii by však nikdy neměla být dotčena práva a svobody jiných osob (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.


Právo na opravu subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz ( právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
• rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ).
• osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů umožňuje subjekt údajů  podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo vznést námitku subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodů, že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.


Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů: 

-​ Přijetí žádosti / podnětu
-​ Identifikace žadatele
-​ Vyhodnocení žádosti
-​ Rozhodnutí o žádosti
-​ Výkon rozhodnutí
-​ Informování žadatele

Ve  Vašich dotazech  a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost.

Mezi takové způsoby můžeme zařadit zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, zaslání emailem s Vašim platným elektronickým podpisem nebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na městský úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Výše uvedená práva mohou občané uplatnit:
prostřednictvím  datové schránky obce Kamenný Přívoz
– id datové schránky : 3i7akvj

prostřednictvím emailu s platným elektornickým podpisem na email
– podatelna@kamennyprivoz.cz

ústně  na obec Kamenný Přívoz v úředních hodinách
– Po 08.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
– St  08.00 – 11.30, 12.30 – 16.00

poštou na adresu sídla obce Kamenný Přívoz
– obec Kamenný Přívoz, č.p. 285
252 82 Kamenný Přívoz