Facebook

Hlášení Rozhlasu

Platby za odpadové hospodářství v roce 2024

Informace pro vlastníky rekreačních objektů

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás na platnost obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva obce Kamenný Přívoz č. 5/2023, kterou se stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“).

​Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny si zajistit likvidaci komunálních odpadů (a dalšího odpadu) samostatně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, nebo se mohou zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě individuální písemné smlouvy s obcí Kamenný Přívoz (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).

​PLATBA POPLATKU – KDO PLATÍ

Poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dle § 10 e zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
  3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

​VÝŠE POPLATKU

Sazba poplatku činí 1 000,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

SLEVY

Viz Motivační systém obce Kamenný Přívoz pro nakládání s odpady, uveřejněný na webu obce.

​TERMÍN PLATBY

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března kalendářního roku.

​ZPŮSOB PLATBY

Platbu proveďte buďbankovním převodem, osobně na OÚ (v hotovosti či platební kartou, v úředních hodinách OÚ) nebo složenkou (obec složenky nezasílá).

Číslo účtu pro platbu převodem je 4525111/0100. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, který je nezbytný pro přiřazení vaší platby. Variabilní symbol utvořtedle části obce a typu nemovitosti a jako poslední trojčíslí použijte číslo popisné domu či evidenční číslo chaty:

K. Přívoz K. Újezdec Hostěradice 
číslo popisné0201xxxčíslo popisné0202xxxčíslo popisné0203xxx
číslo evidenční0211xxxčíslo evidenční0212xxxčíslo evidenční0213xxx

​VYZVEDNUTÍ PÁSEK NA POPELNICE

Pásky na popelnice je nutné vyzvednout osobně na obecním úřadě. To lze učinit buď hned při osobní platbě nebo po připsání platby na účet obce (v případě platby převodem), a to v úředních hodinách OÚ či po telefonické domluvě.

KLECE NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Od 1.4.2023 jsou v klecích 240 l nádoby, do kterých patří jen zbytkový směsný komunální odpad (odpad, který již nelze vytřídit) z domácností v takové velikosti, aby se do nádoby vešel. Žádný jiný odpad do klece ani ke kleci zvenku nepatří. Po obci je rozmístěno 17 klecí, jejich umístění, je možné zjistit ze seznamu na poslední straně bulletinu a z mapky na webových stránkách obce.

Kód ke kleci, který jste dostali v loňském roce, zůstává stejný. Kdo využívá klece, tedy úřad navštívit nemusí, stačí, když provede platbu.

Systém sběru odpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2022 (pozn.: vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách obce).