Facebook

Hlášení Rozhlasu

Analýza odpadového hospodářství obce Kamenný Přívoz

1. Základní informace o obci

Obce Kamenný Přívoz leží ve středočeském kraji, v rekreační oblasti Posázaví. K 1. 1. 2020 bylo v obci trvale hlášeno 1442 obyvatel. V obci je  1300 až 1500 rekreačních objektů.

Podle sčítání lidu z roku 2011[1] je v obci 443 obydlených bytů, z toho 378 je v rodinných domech. Neobydlených bytů bylo 159.

Podle údajů ČHMÚ bylo v roce 2019 v obci vytápěno 481 bytů, z toho bylo 415 bytů v rodinných domech a 66 bytů v bytových domech. 5 bytů bylo vytápěno dálkově, 23 bytů zemním plynem, 180 bytů topilo elektřinou, 191 bylo vytápěno uhlím, 60 dřevem, 6 bytů bylo vytápěno kapalnými palivy, 3 byty propan butanem a 12 bytů bylo vytápěno tepelným čerpadlem.

Z hlediska produkce odpadů nás zajímá spotřeba pevných paliv. Ta podle dat ČHMÚ byla následující: 730,6 tun uhlí, briket a koksu.

Přibližný odhad popelovin z uhlí byl odhadnut na 10 % spotřeby uhlí, to jest 73 tun. V přepočtu na 1 trvale hlášeného obyvatele to je cca 50 kg popele z uhlí za rok (asi 380 kg popelovin na 1 dům). 

2. Systém nakládání s odpady v obci

Odpadové hospodářství obce se řídí obecně závaznou vyhláškou 1/2015, kterou je stanoven systém nakládání s komunálními odpady v obci[2] a obecně závaznou vyhláškou 1/2017, kterou je stanoven poplatek za odpady[3]. Aktuální informace o systému nakládání s odpady obsahuje bulletin z roku 2021[4].

V obci se do kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, bioodpad, rostlinné oleje, textil a drobný elektroodpad. Na sběrném místě lze odevzdat nebezpečný a objemný odpad. Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje ročně sběr kovů.

Směsný odpad se sváží 1x týdně. Nádoby se přistavují podle způsoby platby. Obec platí podle skutečného počtu vyvezených nádob (vyvážené nádoby jsou označeny páskou). Svoz většiny odpadů v obci zajišťuje firma AVE CZ.

Platba za odpady se liší podle toho, zda domácnosti mají vlastní nádobu na směsný odpad, či odkládají odpad do společného kontejneru. U domácností, které mají popelnici (objem 110, 120, 240 a 1100 litrů) je poplatek závislý na velikosti svozové nádoby a frekvence svozu, u rekreačních osad, které mají k dispozici pro odkládání komunálních odpadů velkoobjemové kontejnery (7 m3), je poplatek paušální 720 Kč za rekreační objekt.

Doplatit si domácnosti mohou též svoz bioodpadu od domu objednávkou nádoby u svozové firmy.

Způsob svozu zbytkových odpadů má vliv na způsob, jakým se s nimi nakládá i na to, jak jsou evidovány. Směsný odpad ze 110, 120, 240 a 1100 litrových popelnic a kontejnerů se vozí do Malešické spalovny, odpad z velkoobjemových kontejnerů se skládkuje a eviduje jako objemný odpad.

3. Produkce komunálních odpadů v obci

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných komunálních odpadů v roce 2017 a 2020.

Tabulka 1: Produkce vybraných komunálních odpadů v obci v přepočtu na 1 trvale hlášeného obyvatele v letech 2017 a 2020

Typ odpadu2017 (t)2020 (t)2017 (kg)2020 (kg)
Nápojový kartón0,4960,3900,40,3
Papír26,79033,10519,323,0
Sklo26,98831,81319,422,1
Rostlinný olej0,0830,4120,10,3
Zbytky barev1,3200,9601,00,7
Plast26,22042,69718,929,6
Kovy0,5720,6870,40,5
Bioodpad68,89042,26049,629,3
Bioodpad od domu34,19724,33024,616,9
Směsný odpad386,540217,433278,5150,8
Objemný odpad262,080302,760188,8210,0

Z tabulky vyplývá, že mezi roky 2017 až 2020 došlo v obci k výraznému poklesu zbytkových odpadů (součet směsných a objemných odpadů). Hlavní příčinou poklesu produkce však může být zpřesnění evidence svozovou firmou. V obci totiž nedošlo k významnému poklesu objemu nádob na směsný a objemný odpad ani ceny za jejich svoz (viz tabulka 2, pokles objemu o cca 1,7 %).

Tabulka 2: Počet vyvážených nádob na směsný odpad v letech 2017 a 2020 a náklady na jejich svoz

Velikost nádoby2017 (ks)2020 (ks)2017 (Kč)2020 (Kč)
120 litrů63016346268108270022
240 litrů7427294949248426
1100 litrů18501763446803433736
VOK (6,2 m3)258261511809517759

Pokud bychom se podívali na celkový vyvezený objem, pak na popelnice o objemu 120 a 240 litů v roce 2020 připadlo 936480 litrů, na kontejnery o objemu 1100 litrů připadl objem 1939300 litrů a na velkoobjemové kontejnery připadl objem 1618200 litrů. Na popelnice o objemu 120 a 240 litrů v roce 2020 připadlo přibližně 20 % vyvezeného objemu, zbytek objemu nemá obec pod dostatečnou kontrolou a nemůže ho regulovat.

Uvedený objem by při produkci odpadů 4 litry na osobu a den měl stačit pro cca 3100 obyvatel, ve skutečnosti v řadě obcí domácnostem stačí i mnohem menší objem. Z této bilance vyplývá, že obec vyváží zbytečně velký objem pro směsný odpad. V takto vyvážených kontejnerech se vyskytuje velké množství dobře tříditelného odpadu a dále objemný odpad, který by ovšem bylo odevzdat na sběrném místě, kde by šel dotřídit (kovy, dřevo, věci k dalšímu využití).

Uvedenou situaci se obec rozhodla řešit přechodem na pytlový sběr u domácností a rekreačních objektů všude tam, kde nemohou mít popelnice. Pytle bude možno odkládat na tomu vyhrazená a oplocená místa. Je předpoklad, že v budoucnu na tyto místa budou moci být odkládány i pytle s vytříděnými surovinami.

3. Ekonomika odpadového hospodářství obce v roce 2020

V následující tabulce uvádíme údaje o nákladech na odpadové hospodářství. Data byla čerpána z ročního hlášení EKO-KOMU za rok 2020. Náklady na tříděný sběr v přepočtu Kč/t jsou vztaženy pouze k množství, které je sebráno pomocí barevných kontejnerů na papír, plasty, sklo a kovy. Náklady na směsný odpad jsou vztažený k produkci nahlášenou v hlášení ISPOP.

Tabulka 3: Výdaje obce na odpadové hospodářství v roce 2020

NákladyNákladyNáklady
(Kč)(Kč/t)(Kč/ob+1500 RO)
Tříděný sběr, z toho:7398176806,5251,5
Papír1366004126,346,4
Plasty56319813190,6191,4
Sklo30385955,110,3
Kovy18002619,70,6
Nápojové kartóny783420071,72,7
Bioodpady z domácností45208678,915,4
Nebezpečné odpady1469615308,35,0
Objemné odpady + VOK6138502027,5208,7
Směsný komunální odpad7423833414,3252,3
Odpadkové koše38400 13,1
Úklid veřejných prostranství150400 51,1
Informování a administrativa85098 28,9
Celkem2429852 825,9

Náklady v přepočtu na 1 obyvatele a rekreační objekt (RO) jsou přibližné, protože není znám přesný počet rekreačních objektů. Počet RO, které zaplatilo poplatek je zhruba o jednu třetinu nižší. Poplatek ve výši 720 Kč v roce 2022 zaplatilo jen cca 1022 objektů.

V tabulce 4 se podíváme na ekonomiku tříděného sběru. Z tabulky vyplývá, že obec dotuje tříděný sběr částkou 431506 Kč. Ziskový je pro obec tříděný sběr skla, náklady na vytřídění 1 tuny plastů, kovů a NK přesahují náklady na odvoz 1 tuny směsného odpadu. Nejméně výhodné je pro obec třídění plastů. Obec má určité rezervy v tom, že se budou kontejnery na tříděný sběr lépe vytěžovat. Dobře jsou v obci vytěžovány hlavně kontejnery na sklo. Vytěžování kontejnerů na papír a plasty ovlivňuje chování lidí. Nesešlápnutí PET láhve či nesložení lepenkové krabice je drahé. Podle dat EKO-KOMU byly průměrné náklady na tříděný sběr ve Středočeském kraji v roce 2020 cca 5708 Kč/t[5].

Tabulka 4: Náklady a příjmy na tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartónů (NK)

OdměnaNákladyZtráta / ZiskZtráta / Zisk
(Kč)(Kč)(Kč)(Kč/t)
TS celkem308311,0739817431506,0
papír57793,213660078806,82380,5
plasty198714,5563198364483,58536,6
sklo47808,330385-17423,3-547,7
NK + kovy3995,196345638,95233,8

Poznámka k tabulce 4: EKO-KOM obci vyplácí odměnu 20 Kč na 1 obyvatele za zajištění tříděného sběru a dále odměnu za vytřídění každé tuny daného materiálu. Odměna za zajištění sběru byla rozpočtena jen do nákladů na tříděný sběr papíru, plastů a skla jako nejdůležitějších komodit s největším materiálovým tokem.

V tabulce 5 uvádíme přehled příjmů a výdajů obce na odpadové hospodářství v roce 2020. V rámci přijetí nových vyhlášek chce obec udržovat náklady a příjmy vyrovnané. To bud znamenat zvýšení poplatků na úroveň 800 až 1000 Kč/ob v závislosti na nastavení systému a také na tom, jak bude obec v budoucnu motivovat domácnosti ke snižování produkce směsného odpadu.

Tabulka 5: Celkových přehled o výdajích a příjmech na odpadové hospodářství obce

Příjmy obceCelkem (Kč)Vybrané výdaje obceCelkem (Kč)
domácnosti628740tříděný sběr739817
rekreační objekty734682bioodpady45208
firmy44560směsný odpad1260142
EKO-KOM308311objemný a nebezpečný odpad110787
ostatní273898
Příjem celkem1716293Výdaje celkem2429852

Obec v roce 2020 na odpady doplácela částkou 500 až 720 tisíc Kč podle toho, co vše do nákladů započteme.

4. Shrnutí výsledků analýzy

a) Obec má pod kontrolou pouze cca 20 % objemu nádob na směsný odpad. Přechod na pytlový sběr u domácností, které nemohou mít vlastní popelnice je proto třeba považovat za smysluplný.

b) Obec by měla hledat cesty, jak snížit náklady na tříděný sběr plastů, případně papíru. K tomu bude obec patrně potřebovat pracovníka na částečný úvazek, který by se tomu věnoval (kontrola stanovišť na tříděný sběr, využití pytlového sběru k lepšímu vytížení nádob na papír a plasty).

c) Stávající systém poplatků za odpady již nebude možný. Pro obec bude patrně nejschůdnější přejít na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pro domácnosti v rámci tohoto zavést vlastní motivační systém.

d) Zavedení vlastního motivačního systému pro domácnosti nemusí být součástí odpadových vyhlášek, ale jako usnesení obce či rady obce (bude upřesněno). V podstatě jde o to, že obec určí odměnu, na kterou získá zdroje při tvorbě místního poplatku a bude specifikovat ve svém usnesení, jak bude odměna distribuována. Vyplácení odměny může, ale nemusí být vázáno na splatnost poplatku.

Zpracoval:

Ing. Milan Havel, Arnika, program Toxické látky a odpady

Datum poslední úpravy:

13. září 2021

Analýza odpadového hospodářství obce Kamenný Přívoz byla zpracována v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který byl v roce 2021 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Analýza nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.


[1] https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/539368-kamenny-privoz  

[2] https://www.kamennyprivoz.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhlaska-1-2015.pdf

[3] https://www.kamennyprivoz.cz/wp-content/uploads/2019/02/Vyhlaska-1-2017.pdf

[4] https://www.kamennyprivoz.cz/odpady/

[5] https://www.ekokom.cz/ekonomika-odpadoveho-hospodarstvi-v-roce-2020/