Facebook

Hlášení Rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - nahlížení

Změny v odpadovém hospodářství obce v roce 2023

Změny v odpadovém hospodářství v roce 2023

Odpadový bulletin 2023

Na konci roku 2020 zastupitelstvo obce schválilo 2 nové vyhlášky, a to Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tím se odstartovala změna v odpadovém hospodářství i výběru poplatků za něj, a to v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Ten obce mj. nutí ke snižování množství skládkovaného odpadu a zvýšení množství tříděného odpadu, a stanovuje poměrně přísné cíle, na jejichž nesplnění budou obce finančně značně doplácet v podobě pokut a vyšších skládkovacích poplatků. Zároveň i v oblasti odpadového hospodářství dochází k všudypřítomnému zvyšování cen a celý systém je nutné ufinancovat. Přestože nový zákon o odpadech obcím naší velikosti prakticky nedává díky složitosti ostatních způsobů jinou možnost než vybírání poplatku “na hlavu“, snažili jsme se aspoň vymyslet a zavést systém slev pro ty, kteří obci pomohou plnit požadované cíle a sníží množství produkovaného odpadu, nebo ho aspoň více vytřídí.

Pro všechny asi nejvíc viditelnou změnou bylo odstranění všech volně přístupných kontejnerů, a to jak těch kovových velkoobjemových, tak černých o objemu 1100 l. Směsný odpad se soustřeďuje do nádob o objemu 110/120 l nebo 240 l, které se musí jako dosud pro vyvezení označovat páskou vydanou obecním úřadem (v případě 240 l nádoby je nutné použít pásky dvě). Ti, ke kterým popelářské auto nezajede a ani nemohou popelnici přistavit na svozovou trasu, budou využívat klece, ve kterých od roku 2023 budou 240 l nádoby k ukládání zbytkového směsného komunálního odpadu, viz. obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 5/2022. Tyto klece jsou umístěny ve většině případů na stanovištích, kde se teď nacházejí velké kovové kontejnery, ale objeví se i na několika nových místech.

Pásky na popelnice obdržíte na OÚ při/po platbě za odpady. Uživatelům klecí bude také sdělen kód zámku od jedné z klecí, kterou si sami zvolí. Počet pásek je stanoven na 9 ks na poplatníka. Pokud někdo s tímto množstvím nevystačí, může si na obci vyzvednout další, vždy ale pouze na jeden další vývoz. Poplatek za svoz odpadů se bude platit za poplatníka, kterým je každá fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Platbu je nutné uhradit do konce března, tedy stejně jako dosud.

Trvale hlášení obyvatelé, kteří používají popelnici, se mohou zapojit do slevového systému. Sleva se poskytuje na základě počtu vrácených nevyužitých pásek, kdy hodnota 1 pásky je 70 Kč. Maximální sleva na osobu činí 420 Kč. Slevu je nutno uplatnit osobně na OÚ při platbě na následující rok. Sleva nebude poskytnuta těm, kteří užívají popelnici, pro kterou byla v průběhu roku vyzvednuta další páska/pásky na obecním úřadě. Slevy jsou bohužel možné jen pro uživatele popelnic, jelikož jen tam je zajištěna potřebná adresnost, zabraňující zneužití systému. Proto zvažte, zda opravdu nemůžete používat popelnici, i když nebydlíte přímo na svozové trase (pro někoho může být možností např. pravidelné přistavování popelnice ke svozové trase nebo trvalé umístění uzamčené popelnice u svozové trasy). Pro co nejlepší využití slevového systému může být také výhodné spojit se v používání jedné svozové nádoby (např. u lidí, kteří žijí v nemovitosti sami, produkují málo odpadu a z hygienických důvodů nechávají popelnici vyvážet ještě nezaplněnou, což jim brání v maximálním využití slevy).

Sběr tříděného odpadu bude probíhat jako dosud – přes stanoviště tříděných odpadů.

Do systému odpadového hospodářství se mohou zapojit i podnikatelé, ale pouze na základě smlouvy s obcí. Pokud smlouvu s obcí dotyčný podnikatel nemá, nesmí využívat ani nádoby na tříděný odpad. Likvidaci odpadů však musí mít smluvně zajištěnou s jinou oprávněnou osobou (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění), což má obec právo kontrolovat. Ceník pro podnikající fyzické a právnické osoby, které se zapojí do systému na základě individuální smlouvy s obcí Kamenný Přívoz, je stanoven dle typu podnikání, z kterého vyplývá množství vyprodukovaného odpadu (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).