Platby za odpadové hospodářství v roce 2022

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás na platnost obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva obce Kamenný Přívoz č. 2/2021, kterou se stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“).

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny si zajistit likvidaci komunálních odpadů (a dalšího odpadu) samostatně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, nebo se mohou zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě individuální písemné smlouvy s obcí Kamenný Přívoz (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).

PLATBA  POPLATKU – KDO  PLATÍ

Poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dle § 10 e zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Upozornění: Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

VÝŠE POPLATKU

Sazba poplatku činí 1 000,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

SLEVY

Viz Motivační systém obce Kamenný Přívoz pro nakládání s odpady, uveřejněný na webu obce.

TERMÍN PLATBY

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března kalendářního roku.

ZPŮSOB PLATBY

Platbu proveďte buďbankovním převodem, osobně na OÚ (v hotovosti či platební kartou, v úředních hodinách OÚ) nebo složenkou (obec složenky nezasílá).

Číslo účtu pro platbu převodem je 4525111/0100. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, který je nezbytný pro přiřazení vaší platby. Variabilní symbol utvořtedle části obce a typu nemovitosti a jako poslední trojčíslí použijte číslo popisné domu či evidenční číslo chaty:

číslo popisné číslo evidenční
Kamenný Přívoz0201xxx0211xxx
Kamenný Újezdec0202xxx0212xxx
Hostěradice0203xxx0213xxx

VYZVEDNUTÍ PÁSEK/PYTLŮ NA ODPADY

Pásky na popelnice nebo igelitové pytle na odpady s logem obce je nutné vyzvednout osobně na obecním úřadě. To lze učinit buď hned při osobní platbě nebo s dostatečným odstupem po platbě převodem (nutné připsání platby na účet obce), a to v úředních hodinách OÚ, v dubnu a v květnu navíc vždy první a třetí sobotu od 15 do 16 hodin.