Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - nahlížení

Platby za odpadové hospodářství v roce 2022

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás na platnost obecně závazných vyhlášek Zastupitelstva obce Kamenný Přívoz č. 2/2021 a 1/2022, kterými se stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“).

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny si zajistit likvidaci komunálních odpadů (a dalšího odpadu) samostatně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, nebo se mohou zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě individuální písemné smlouvy s obcí Kamenný Přívoz (viz Ceník za zapojení podnikatelů na webových stránkách obce).

PLATBA  POPLATKU – KDO  PLATÍ

Poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dle § 10 e zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Upozornění: Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

VÝŠE POPLATKU

Sazba poplatku činí 1 000,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

SLEVY

Viz Motivační systém obce Kamenný Přívoz pro nakládání s odpady, uveřejněný na webu obce.

TERMÍN PLATBY

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března kalendářního roku.

ZPŮSOB PLATBY

Platbu proveďte buďbankovním převodem, osobně na OÚ (v hotovosti či platební kartou, v úředních hodinách OÚ) nebo složenkou (obec složenky nezasílá).

Číslo účtu pro platbu převodem je 4525111/0100. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, který je nezbytný pro přiřazení vaší platby. Variabilní symbol utvořte dle části obce a typu nemovitosti a jako poslední trojčíslí použijte číslo popisné domu či evidenční číslo chaty:

číslo popisné číslo evidenční
Kamenný Přívoz0201xxx0211xxx
Kamenný Újezdec0202xxx0212xxx
Hostěradice0203xxx0213xxx

VYZVEDNUTÍ PÁSEK NA POPELNICE

Pásky na popelnice je nutné vyzvednout osobně na obecním úřadě. To lze učinit buď hned při osobní platbě nebo po připsání platby na účet obce (v případě platby převodem), a to v úředních hodinách OÚ či po telefonické domluvě.

KLECE NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Uživatelé klecí nebudou, oproti loňskému roku dostávat pytle, protože od 1.4.2023 budou v klecích 240 l nádoby, do kterých patří jen zbytkový směsný komunální odpad (odpad, který již nelze vytřídit) z domácností v takové velikosti, aby se do nádoby vešel. Žádný jiný odpad do klece ani ke kleci zvenku nepatří. Po obci je rozmístěno 17 klecí, jejich umístění, je možné zjistit ze seznamu na poslední straně bulletinu a z mapky na webových stránkách obce.

Kód ke kleci, který jste dostali v loňském roce, zůstává stejný. Kdo využívá klece, tedy úřad navštívit nemusí, stačí, když provede platbu.

Systém sběru odpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2023.

Kalendář

Dub
15
So
7:30 Zájezd do Národního muzea
Zájezd do Národního muzea
Dub 15 @ 7:30
Zájezd do Národního muzea. Odjezd 7,30 z K. Újezdce od hasičárny. Další zastávky: Zastávka u závodu, Na Drahách, Hostěradice náves, pošta K.P., autobusová zastávka K.P. Cena autobusu 100,-Kč, děti zdarma....
Dub
27
Čt
15:30 Vítání občánků
Vítání občánků
Dub 27 @ 15:30
Restaurace U Vemenáče, 15,30 hod. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660
Kvě
13
So
10:00 Zájezd do dendrologické zahrady ...
Zájezd do dendrologické zahrady ...
Kvě 13 @ 10:00
Předpokládaný odjezd 10,00 hod., cena autobusu 50,-Kč. Vstupenky si účastníci zakoupí na místě. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660
Kvě
25
Čt
16:00 Májové čaje pro seniory
Májové čaje pro seniory
Kvě 25 @ 16:00
Restaurace U Vemenáče, 16,00 hod. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660

ČEZ Info