Facebook

Hlášení Rozhlasu

Informace pro vlastníky rekreačních objektů

Vážení,
vzhledem k množícím se stížnostem a námitkám od vlastníků rekreačních objektů např. ohledně neoprávněnosti vybírání poplatku ze strany obce, zpětného placení za odpady v případě zaslané urgence za minulý rok nebo námitek, že odpady byly odváženy do místa trvalého bydliště či nesouhlas s nastaveným systémem odpadového hospodářství, vydáváme toto sdělení.
Poplatky za komunální odpad jsou stanoveny v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vychází z výše zmiňovaného zákona.
Poplatníkem poplatku dle § 10e za obecní systém odpadového hospodářství je fyzická osoba přihlášená v obci a každý vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Každý, kdo je jeho poplatníkem je povinen tento poplatek platit, pokud se na něj nevztahuje osvobození od poplatku dle § 10g. Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle § 10f je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána přihlášením v obci anebo vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce. Což tedy znamená, že každý, kdo má trvalý pobyt v obci nebo v obci vlastní nemovitost určenu k bydlení nebo k rodinné rekreaci, ve které nikdo nemá trvalý pobyt, má možnost odevzdat odpady do sběrných nádob na směsný i tříděný komunální odpad a na sběrném místě atd.
To znamená, že poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v naší obci platit musíte, pokud zde vlastníte nemovitost k rekreaci, ve které nemá nikdo trvalý pobyt, a to bez ohledu na to, zda obecní systém odpadového hospodářství využíváte či nikoli.
Neplatit poplatek za komunální odpad v případě odvozu odpadů chataři do místa svého bydliště a následném prohlašováním, že tak činí, současná legislativa v oblasti místních poplatků a nakládání s odpady neumožňuje. Naopak podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mají občané povinnost komunální odpad, který vyprodukují na území obce předat do obecního systému dané obce, pokud si nezajistí předání odpadu jiné osobě oprávněné odpad převzít, tj. která je oprávněná nakládat o odpady (např. výkupny kovů, svozová firma mimo obecní systém apod.). Jestliže odpad z chaty občan odveze do místa svého bydliště v jiné obci, nemá tato obec povinnost daný odpad převzít, jelikož nebyl vyprodukován na jejím území.
Ohledně nutnosti změny systému sběru odpadu jsou informace podrobně uvedené v „Odpadovém bulletinu za rok 2022“, který je dostupný na webových stránkách obce v sekci „odpady“ https://www.kamennyprivoz.cz
Důrazně doporučujeme webové stránky sledovat hlavně v měsíci březnu, kdy jsou informace o odpadovém systému aktualizovány.

Eva Drahošová v.r.
místostarostka obce Kamenný Přívoz