Hlášení místního rozhlasu

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru hlášení obecního rozhlasu.

Výběrová řízení MÚ Jílové u Prahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tajemnice města Jílové u Prahy vyhlašuje dne 31. 1. 2020 výběrové řízení na obsazení místa:

terénní komunitní sociální pracovník, sociální pracovník

dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních

službách

zařazeného do Městského úřadu Jílové u Prahy.

Název územního samosprávného celku: Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Druh a náplň práce:

Terénní komunitní sociální pracovník bude ve zmíněném období

plnit vymezené úkoly:

 • bude pracovat s cílovými skupinami, bude řešit problémy v jejich přirozeném prostředí
 • bude se ve spolupráci se sociálním pracovníkem z Jílového u Prahy věnovat mapování terénu a zachycování problémů v sociální oblasti a včas pracovat na jejich odstranění
 • bude koordinovat sociální práci se zaměřením na řešení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci
 • bude podporovat komunitu k vzájemné pomoci
 • bude poskytovat poradenství obcím v návaznosti na zjištěné skutečnosti v území
 • bude se podílet na zefektivnění komunikace a spolupráce mezi obcemi, ORP Černošice a úřadem práce
 • bude využívat metodické podpory a supervizi při řešení konkrétních případů sociální intervence od RUAHu v rámci projektu

Vzdělání:

Dle § 10 zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo,
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Pracoviště:             sídlo Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194,

                                 254 01  Jílové u Prahy a v rámci správního obvodu

Pracovní poměr: na dobu určitou od května  2020 – 31. 12. 2022, 3 měsíční zkušební doba

Předpokládaný termín nástupu: květen  2020

Platová třída odpovídající druhu práce: 10. – 11. podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,

v platném znění. Po uplynutí sjednané zkušební doby možnost postupného přiznání osobníhopříplatkudle§ 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Požadujeme:

 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 • zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
 • zajímavou práci a možnost dalšího vzdělávání
 • pružné rozvržení pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity

Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hodin dne 29. 05. 2020

Místo a způsob podání přihlášky: 

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – terénní komunitní sociální pracovník“ ve výše uvedené lhůtě. Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, popř. titul uchazeče;
 • datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa trvalého pobytu);
 • číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • telefonický kontakt a emailovou adresu;
 • datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • čestné prohlášení o tom, že dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané činnosti;
 • prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000

V případě dotazů můžete kontaktovat tajemnici MěÚ Jílové u Prahy, Mgr. Bc. Miluši Stibůrkovou, 241 021 903, info www.jilove.cz

V Jílovém u Prahy dne: 15.4.2020

Mgr. Bc. Miluše Stibůrková v.r.

tajemnice MěÚ Jílové u Prahy

Vyvěšeno: 15. 5. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tajemnice města Jílové u Prahy vyhlašuje dne 13.5. 2020výběrové řízení na obsazení místa

Referent/referentka pro řízení a koordinaci odpadového hospodářství do Odboru technického zabezpečení města

zařazeného do Městského úřadu Jílové u Prahy.

Název územního samosprávného celku: Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Druh a náplň práce:

Zejména:

 1. Ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech – kontroluje, zajišťuje a organizuje veškeré činnosti na úseku odpadového hospodářství.
 2. Plnění úkolů spojených se 3. fází na provozu Skládky Jílové – Radlík.
 3. Dělá úkony nezbytné pro provoz Motivačně evidenčního systému odpadového hospodářství (dále jen „MESOH“)
 4.  

Pracoviště:             sídlo Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194,

                                 254 01  Jílové u Prahy

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 3 měsíční zkušební doba

Předpokládaný termín nástupu: co nejdříve, případně dle dohody

Platová třída odpovídající druhu práce: 9. podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Po uplynutí sjednané zkušební doby možnost postupného přiznání osobníhopříplatkudle§ 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, platové rozmezí dle praxe od 19.730 Kč – 28.920 Kč

Předpoklady pro uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací jazyk);
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • bezúhonnost (za bezúhonnou osobu se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně anebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena);

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou zájemce má vykonávat:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • preferováno vzdělání v oboru ochrany životního prostředí, chemie, odpadů
 • preferovaná praxe v oblasti životního prostředí, na úseku odpadového hospodářství
 • znalost zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a orientace v zákoně č.128/2000 o obcích,
 • schopnost operativně řešit problémy spojené s výkonem samosprávy na úseku investic města v oblasti odpadového hospodářství
 •  praxe v oboru a administrativě vítána, velmi dobrá uživatelská schopnost práce na PC – uživatelská užití MS Office (především MS Word, EXCEL a Outlook),
 • organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, vyjednávací schopnosti;
 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 • zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
 • zajímavou práci a možnost dalšího vzdělávání
 • pružné rozvržení pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity

Lhůta pro podání přihlášky: do 12:00 dne 27. 05. 2020

Místo a způsob podání přihlášky: 

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – referent odpadové hospodářství“ ve výše uvedené lhůtě. Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, popř. titul uchazeče;
 • datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa trvalého pobytu);
 • číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • telefonický kontakt a emailovou adresu;
 • datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • čestné prohlášení o tom, že dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané činnosti;
 • prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Jílové u Prahy na internetové adrese www.jilove.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí.

Po skončení výběrového řízení budou všechny zaslané materiály uchazeče vráceny. Každý uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§9 odst. 6 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících).

V případě dotazů můžete kontaktovat tajemnici MěÚ Jílové u Prahy, Mgr. Bc. Miluši Stibůrkovou, 241 021 903

V Jílovém u Prahy dne: 13.5.2020

Mgr. Bc. Miluše Stibůrková v.r.

tajemnice MěÚ Jílové u Prahy

Kalendář

Nejsou žádné nadcházející události.